تغییرات در قالب 

انتخاب حالت نمایش صفحه
تغیر رنگ
تغییر طرح زمینه